Dedicated Servers

Bronze Dedicated Server

Intel Xeon E5 2690v2
32 GB Ram
2x240 GB SSD (RAID)
1GB Bandwidth (Redundant)
1 IP

Silver Dedicated Server

Dual Intel Xeon E5 2690v2
64 GB Ram
2x480 SSD (RAID)
1 GB Bandwidth (Redundant)
1 IP

Gold Dedicated Server

Dual Intel Xeon E5 2690v2
128GB Ram
2x800 SSD (RAID)
1GB Bandwidth (Redundant)
1 IP